„Radca Prawny Barbara Domagalska” dołącz do nas na facebook

ius est ars boni et aequi

Przedmiot działalności

W ramach prowadzonej działalności kancelaria świadczy usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz gospodarczego.

 

            Oferowane usługi skoncentrowane są przede wszystkim na:

 

- sporządzaniu pism procesowych np. pozwu, środków zaskarżenia typu apelacje, zażalenia, skargi konstytucyjne, skargi na przewlekłość postepowania, zarzuty, sprzeciwy;

- sporządzaniu opinii prawnych w oparciu o przedstawiony stan faktyczny;

- sporządzaniu umów cywilnoprawnych np. umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy darowizny, umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o dzieło;

- windykacji należności np. pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty długu, prowadzenie spraw o zapłatę, przygotowywanie wniosków egzekucyjnych, reprezentowanie wierzycieli i dłużników przed komornikiem reprezentowaniu w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi zarówno I jak i II instancji;

- reprezentacji stron przed e-Sądem;

- pomocy w sprawach cywilnych np. sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, skarg kasacyjnych, skarg na przewlekłość postępowania;  

- pomocy w sprawach administracyjnych - reprezentowanie interesów Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny);

- pomocy w sprawach spadkowych np. sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, doradztwo w sprawach dziedziczenia, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek;

- pomocy w postępowaniu egzekucyjnym np. przygotowywanie wniosków egzekucyjnych

- obsłudze przedsiębiorców - np. stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy, przygotowywanie projektów umów, uchwał, regulaminów, ogólnych warunków umownych;  

- rozwiązywaniu sporów - prowadzenie negocjacji, uczestniczenie w mediacjach oraz pośrednictwo w rozwiązywaniu sporów cywilnych.